Kodeks ponašanja

Biti deo kompanije „Netex“ traži od svakog pojedinca da preuzme odgovornost! Pravednost, poslovna etika, lična preduzimljivost i odgovornost karakterišu našu korporativnu kulturu. Kodeks ponašanja učvršćuje ove obavezujuće kompanijske standarde i služi kao vodič, koji svako može primeniti. Kao obavezujuća smernica za etički odgovorno delovanje u našoj kompaniji, Kodeks ponašanja definiše ne samo standarde za odgovorno ponašanje prema poslovnim partnerima ili široj javnosti, nego i međusobne interakcije unutar same kompanije. Svi u kompaniji su u obavezi da se jasno pridržavaju principa, koji su utvrđeni u samom „Kodeksu“.

Download: Kodeks ponašanja